رشحات بسم الله http://sam1368.mihanblog.com 2020-01-27T00:34:28+01:00 text/html 2014-07-17T13:31:36+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین چــقــدر بــهـــت مــیـــاد :) http://sam1368.mihanblog.com/post/73 <span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">بسم الله</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">چــقــدر بــهـــت مــیـــاد :)</b><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">خیلی وقت پیش&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">حاج آقای زائری</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp;این کتاب توصیه میکردن</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">حتی اگر توصیه های حاج آقا هم نبود باز میشد به انتخاب های دقیق دوست خوبم&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">آقا محسن بدره</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp;اطمینان کرد و با خیال راحت دست ببری و از توی قفسه</span><span class="proflinkWrapper" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span class="proflinkPrefix" style="color: rgb(66, 127, 237); transition: color 0.218s; -webkit-transition: color 0.218s;">+</span><a class="proflink aaTEdf" href="https://plus.google.com/106487260942210162586" oid="106487260942210162586" style="color: rgb(66, 127, 237); cursor: pointer; text-decoration: none; font-weight: bold; transition: color 0.218s; -webkit-transition: color 0.218s;">کافه کتاب</a></span><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp; برداریش و حسابی براش هزینه کنی :)</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">البت یه سری از رفقا ملاحظه داشتن که این کتاب متناسب با فضای فرهنگی ما نیست و ترویج یه جنس از دینداری با مدل ترکیه است و ...</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">انتقاد وارد نبود !!</b><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp;به نظرم &nbsp;خوب بود ...</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">پیشنهاد میکنم لذت مطالعه اش را ازدست ندین</span> <div><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-jnKCq0s8iv4/U8ZAaN3FemI/AAAAAAAAFpQ/uheWa4mrMh8/w346-h260/book1.jpg" alt=""></div> text/html 2014-01-04T06:29:27+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین هرکـــی ســـرجـــای خــودشـــ بــشــیــنـــه http://sam1368.mihanblog.com/post/72 <span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">بسم الله</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">اهل اتوبوس نوشت یا تاکسی نوشت نیستم:)</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">&nbsp;ولی</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">اینکه&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">بانــــوان</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">&nbsp;محترم با هر سن و سال و یا گرایش مذهبی زحمت میکشند و میان در قسمت آقایان می نشینند مجبورم میکنه چند نکته را تذکر بدهم.</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">1. این کار&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">حق الناس</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">&nbsp;است. (بسیار دیده ام که پیرمردهایی که در قسمت آقایان ایستاده اند و دخترک های کم سن و سالی که درست در همان قسمت نشسته اند و به روی مبارک هم نمی آورند.)</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">2. قبول دارم که قسمت طراحی شده برای بانوان کوچک است ولی رفع این معضل با اشغال قسمت مخصوص آقایان حل نمیشود. (گویا این مثل که&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">بهترین دفاع حمله است</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">&nbsp;را بعضی علیا مخدرات جدی گرفته اند:)</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">3. یکی از مهمترین مشکلاتی که با&nbsp;</span><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">بی آر تی</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">&nbsp;داشتم همین بود که فضای ویژه بانوان را در قسمت جلوی اتوبوس قرار داده بودند و خود این حرکت موجبات چشم چرانی و نگاه حرام را فراهم میکرد. در حالی که در اتوبوس های قدیمی امکان این گناه کمتر بود و حتی اگر کسی خدای نکرده بنای هیزی داشت کاملا انگشت نما میشد.</span><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><br style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><b style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">خلاصه لطف کنین هرکـــی ســـرجـــای خــودشـــ بــشــیــنـــه :)</b><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"></span> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsnaz.ir/upload/6/0.005528001309986853_parsnaz_ir.JPG" alt=""></div> text/html 2013-10-22T02:18:31+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین نقطه یا خط، نگاه فرهنگی ما کدام است؟؟ http://sam1368.mihanblog.com/post/71 <div>بسم الله</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><b>نقطه یا خط، نگاه فرهنگی ما کدام است؟؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">فرهنگ همان عنصر گمشده ی زمان ما است، که در عین آنکه مانند هوا در همه جا جریان دارد ولی برای ما قابل لمس و مشاهده نیست. از همین رو بعضی مواقع از آن غافل می شویم و یا نگاه درست و دقیق به آن نداریم.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">انقلاب اسلامی ایران ماهیتا انقلابی نرم افزاری و فرهنگی بوده است، بدین ترتیب که پایه و اساس خود را از مبانی دینی و اسلامی گرفته است، از این رو در مواجه با دشمن و جبهه مقابل خود در هر دورانی تلاش و مزیت خود را از این بن مایه ی فرهنگی خود گرفته است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">به تعبیری آنچه که می تواند موتور محرک پیش برنده ی انقلاب باشد همین عنصر فرهنگ است و حتی آنچه که می تواند خطر ساز و نقطه ی تهدید این انقلاب نیز باشد همین عنصر فرهنگ است، &nbsp;از این رو توجه بیش از پیش و دغدغه مندی در این عرصه ضرورتی غیر قابل انکار دارد.</div><div style="text-align: justify;">رهبر انقلاب در تبیین هرچه بیشتر این دغدغه اشاره می کنند که«<font color="#999999">در میدان سیاست، وضع ما بسیار خوب است. ما در موضع فعالیتیم و دشمن در موضع انفعال است» و یا درباب مسائل اقتصادی نیز بیان می کنند که«در عرصه مسائل اقتصادی که آ« هم فصل مهمی از مسائل کشور است، بنده از لحاظ حرکت اقتصادی، هیچ دل نگرانی ندارم. چون در این زمینه کاری در حال انجام گرفتن است و در مجموعه که نگاه میکنیم، کار بدی هم نیست.» اما درباره موضوعات فرهنگی نوع بیان و اشاره فرق میکند.« و اما در عرصه فرهنگ، بنده به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی میکنم و حقیقتا دغدغه دارم. این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.</font>»</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این نوع نگرش به مقوله فرهنگ باعث می شود که ما در هر منصب و یا جایگاهی فرهنگی که باشیم تلاش و همت خود را مضاعف کرده و در راستای برطرف کردن و التیام این دغدغه ها گام برداریم. شاید برای روشن تر شدن مبنای بحث لازم باشد که چند نکته را پیشتر تضیح دهیم.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">آنچه که لازم است در نگاه فرهنگی به آن توجه کرده این است که فرهنگ را می بایست به صورت جریانی و مستمر تحلیل کنیم و از تحلیل های مقطعی و نقطه ای پرهیز کنیم. به طورکلی شاید بتوان سیاست را به صورت نقطه ای و دفعی تحلیل کرد ولی مطمئنا این نگاه به مقوله فرهنگ و این نوع تحلیل درست نخواهد بود و در صورتی که منشا اثر باشد ممکن است آثار مخرب و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>پس با این تفاسیر می بایست اذعان کنیم که شاید انقلاب سیاسی را بتوان در مقطعی کوتاه به نتیجه رساند و حتی انقلاب اقتصادی را با برنامه ای میان مدت به پیش برد ولی مطمئنا برنامه ی فرهنگی و انقلاب فرهنگی نیازمند یک حرکت تریجی، مستمر و بلند مدت است.</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">حضرت آقا در سال 78 در همین رابطه می فرمایند: ما باید مقولة فرهنگ را از نو ارزیابى كنیم. من به ذهنم این طور مى رسد كه ما در نظام جمهورى اسلامى، مقولة فرهنگ را قدرى دست كم گرفته ایم. به نظر من تأثیر فرهنگ، هم به عنوان یك عامل اصلى و تعیین كننده در رفتارهاى فردى و اجتماعى كشور و امت مان؛ هم به عنوان یك حامل براى تأثیرات و اثرگذاری هاى سیاسى &nbsp;گرایش هاى سیاسى &nbsp;مغفولٌ عنه قرار گرفته و آنچنان كه باید و شاید نیست. حرف هایى زده مى شود،چیزهایى مى گوییم، بنده خودم مطالبى را زیاد تكرار مى كنم؛ لیكن در مقام عمل مى بینیم كه بهاى آنچنانى داده نمى شود.</div><div style="text-align: justify;">با توجه به تعاریف و تاکیدات بالا مطمئنا میتوان گفت که مرگ فرهنگی و استحاله ی فرهنگی امری کامل تدریجی، آرام و بی صدا است. به گونه ای که شما بدون آنکه متوجه باشید پس از مدتی تغییرات اساسی و بنیادینی را درک خواهید کرد.</div><div style="text-align: justify;">اما آنچه که در این مباحث از آن به عنوان مقوله ی فرهنگ نام برده می شود را می بایست تعریف کنیم، فرهنگ یعنى ذهنیت هاى حاكم بر وجود انسان كه رفتارهاى او را به سمتى هدایت مى كند. به تعبیر دیگر فرهنگ مفهومی است که در حقیقت با دل انسان سر و کار دارد.</div><div style="text-align: justify;">اما کار فرهنگی در دوران ما یکی از مظلوم ترین فعالیت ها است بدین ترتیب که همه فریاد و هیاهوی کار فرهنگی را دارند ولی کسی به معنای واقعی کلمه کاری از پیش نمی برد.در خلال بیانات رهبری میتوان 4 مولفه ی کار اصیل فرهنگی را احصاء کرد.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 462px; height: 254px;" src="http://salehintehran.ir/images/items/0055.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>بعدا نوشت:</b></div><div>1. میدونم خیلی وقت که اینجا را میپیچونم ولی خب ... ببخشید</div><div>2. اگر هنوز هم سر میزنید یه چیزی بگید که مطمئن بشم بازم باید برای اینجا بنویسم</div><div><br></div><div>خلاصه ما رو دعا</div><div>یاعلی</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div> text/html 2013-01-15T10:39:32+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین ضرورت احیای اصلاح طلبان برای انتخابات 92 http://sam1368.mihanblog.com/post/70 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسم الله<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درسهایی از انتخابات امریکا برای انتخابات 92<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ضرورت احیای اصلاح طلبان برای انتخابات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666">پرداختن به موضوعی که کشور و نظام ما را تقریبا هر 4 سال با یک فشار جدی روبرو میکند و تاثیرات آن تا 4 سال دیگر هم باقی است. فرصتی مبسوط و وقتی مقفتضی را می طلبد، ولی آنچه که امروز بیش از هر وقت دیگر مشاهده می شود تصمیمات و استراتژی های اشتباهی است که به کار گرفته می شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666">نکات ذیل تلاشی است برای برگزاری هرچه باشکوه تر و <b>معقول تر</b> انتخابات.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><img src="http://www.javanonline.ir/images/docs/000502/n00502766-b.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666"><br></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">1.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">نظام اسلامی در یک انتخاب استراتژیک یکی از مهم ترین پایه های مشروعیت خود را به میزان مشارکت مردم در انتخابات گره زده است. اصل اینکه این انتخاب درست بوده است یا خیر!! بحث مفصل و جدایی را می طلبد ولی موید این ادعا را میتوان در سیاست های رسانه ای که در ایام انتخابات توسط صدا وسیما اتخاذ می شود مشاهده کرد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">2.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">به عنوان نممونه ایالات متحده چنین سیاستی را برای خود انتخاب نکرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">و میزان مشارکت مردمی در انتخابات را برای خود اصل مشروعیت بخش به نظام فدرالی قرار نداده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">3.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">تک صدایی و انحصار مهم ترین عاملی است که پویایی و نشاط را از فضای رقابت دور میکند. به طور کلی شما همیشه برای گرم کردن بازار رقابت حتا در بدترین وضعیت نیاز به یک رقیب کاذب دارید تا خود عامل تحرک و پویایی بشود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">4.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">چه دلخواه ما باشد و چه نباشد، اصلاح طلبان و جریان موسوم به چپ (با انفکاک از جریان فتنه) جزء دایره نظام هستند و در تمام دورانهای گذشته نقش فعال و در دوره هایی مانند دوم خرداد حتی نقش های حاکمیتی داشته اند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">5.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">پس در عین تمام انتقادات به چنین جریان سیاسی و فکری ضرورت وجود حیات آنها برای نظام لازم و بلکه ضروری است، زیرا این جریان نماینده یک نوع گرایشی است که در کشور وجود دارد و این طیف زمانی مشارکت خود را در انتخابات لازم وضروری میبند که خود را صاحب نماینده و صدا بداند تا برای پیروزی تلاش کند و در این حالت رقابت شکل میگرد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">6.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">اما مساله دیگری که می بایست در این انتخابات به طور خاص مورد توجه قرار گیرد ضرورت عقل گرایی و تعقل در این دوره است. شاهد مثالی که در این حیطه میتوان مطرح کرد، فضای احساسی حاکم بر انتخابات 88 است، وقتی شما تمامی انرژی انتخابات را در بازه ای تقریبا دو ماهه که منتهی به انتخابات است متراکم میکنید، می بایست آمادگی هرنوع انفجاری را داشته باشید.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">7.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">فرآیند انتخابات در امریکا در بازه ای حدودا دو ساله را طی میکند، به گونه ای که در ابتدا رقابت های درون حزبی و در حیطه ایالت ها شکل میگیرد و آرام آرام به حیطه ملی کشیده می شود. پس رویدادی مانند مناظره هرچند هم که آتشین و داغ باشد چون به صورت مکرر و در بازه های زمانی متفاوت برگزار میشود موج هیجانی و احساسی آسیب زایی ایجاد نمی کند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;">8.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">عقل گرایی در ساحتی دیگر &nbsp;میتوان توجه به برنامه و طرح ها دانست، آنچه که پیش از این در انتخابات ایران مورد توجه واقع میشد، تمرکز بر تک شعارهایی بوده که معمولا کلی و بدون قابلیت ارزیابی بوده، آزادی- عدالت-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">مهر ورزی همه و همه ارزشمند و قابل تقدیر هستند ولی آنچه که قابلیت شاخص سازی نداشته باشد، به طریق اولی قابلیت ارزیابی هم ندارد. از این باب هیچگاه نمیتوانید ادعا کنید که این آرمانها محقق شده اند یا خیر!! پس اگر کاندیداهای محترم به جای بحص های شعاری به ارائه برنامه و طرح روی بیاورند هم فضای علمی و عقلی را باز کرده اند و هم مردم را به سمت یک انتخاب عقلایی رهنمون میکنند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3333ff">شاید این نکات خیلی اجمالی و کوتاه مطرح شده باشند، اما میتوانند فتح بابی باشند برای تبیین فضای مطلوب و جلوگیری از شروع مشکلات و موانعی که هرکدام هزینه ی سنگینی برای نظام در پی خواهد داشت.</font></span></p> text/html 2012-12-13T05:03:35+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین آقا و اساتید http://sam1368.mihanblog.com/post/69 <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><br></p><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">بسم الله</span><br style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><br style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ</b></div> <div> <div style="TEXT-ALIGN: left"><font size="2" face="arial, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px">سوره مجادله آیه 11</span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: left"><font size="2" face="arial, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px"><br></span></font></div><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">به نظرم دیدار خیلی عجیبی بود</span><br style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">یه مرور اجمالی روی صحبتهای&nbsp;</span><b style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">آقا</b> <div><font size="2" face="arial, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px"><b><br></b></span></font></div> <div><font size="2" face="arial, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px"><b><br></b></span></font></div> <div> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><img style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 106px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://lh5.googleusercontent.com/-2ihn21Se7Zw/UMlgOjs1p5I/AAAAAAAAB8k/whjlqdP-TgI/s635/13910921_2121740.jpg" width="575" height="134"></p> <div><b><br style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"></b><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><b><font color="#ff6600">ساحت اول (محورهای تئوریک):</font></b></span> <div><br style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><span style="LINE-HEIGHT: 18px"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1.آسیب شناسی</font></span> <div><span style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -18pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2. تبیین اهداف</font></span> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><b><font color="#ff6600">ساحت دوم (محورهای عملیاتی و اجرایی):</font></b></span></p><p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1. طراحی و تدوین نقشه راه</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2. تیین نسبت با غرب</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3. خارج نشدن اسلام از محوریت</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">4. نظام سازی</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">5. حفظ پشتیبانی های مردمی</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">6. تربیت علمی جوانها</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">7. توجه به وحدت و پرهیز از اختلافات</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">8. دشمن شناسی</span></div></p> <p style="text-align: right; text-indent: -18pt; margin-right: 36pt;" dir="rtl" class="MsoCommentText"><br></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">رشحات:</span><br style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">این تقسیم بندی بود که به نظر من رسید</span><br style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><b style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">کلا با این انتخاب آیات و روایات بالای سر آقا حال میکنم بعضی وقتها فکر میکنم خود آقا پیشنهاد میدن</b></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><b style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"><br></b></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl" class="MsoCommentText"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><b style="LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">لینک مطلب در&nbsp;</b></span><a title="" href="https://plus.google.com/u/0/102259439100626593878/posts/6ukhTvhESdY" target="">پلاس +</a></p></div></div></div></div></div> text/html 2012-08-23T01:25:17+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین یه تجربه بامزه http://sam1368.mihanblog.com/post/68 بسم الله <DIV><BR></DIV> <DIV>امروز با حضرت مادر رفتیم بانک، جلوی درب بانک پارک کرده بودم داشتم یک متن از استاد سیدعباس نبوی میخوندم که یه دفعه دیدم&nbsp;</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><B>تــِـــــــــــــــــپ</B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>ماشین جلویی موقع دنده عقب گرفتن زده بهم</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>خانمه دستش را از پنجره آورد بیرون ، عذر خواهی کرد</DIV> <DIV>30 ثانیه بعد هنوز نتونسته بود ماشین را جا بده</DIV> <DIV>دوباره</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><B>تــِـــــــــــــــــپ</B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>زد به ماشین</DIV> <DIV>توماشینش را نگاه کردم ،</DIV> <DIV><FONT color=#ff0000>دیدم مقنه ای که سرش بوده، افتاده و داره باز همون جوری با دست عذر خواهی میکنه</FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>وقتی هم که از ماشین پیاه شد بدون حجاب بود، بعد تازه یادش افتاد &nbsp;همون مقنعه نیم بند را درست کرد</DIV> <DIV>...</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>حضرت مادر از بانک اومدن بیرون</DIV> <DIV>گفتن : محمد بریم دیر شد</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>(در همین حین مشترک مورد نظر دوباره برگشت تو ماشینش)</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>همینجوری که داشتم از پارک در میومدم گفتم حاج خانم یه لحظه تحمل بفرمایید</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>بغل ماشینش پارک کردم</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>شیشه را دادم پایین گفتم:</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><B><FONT color=#6600cc>سلام</FONT></B></DIV> <DIV><B><FONT color=#6600cc>دو تا نکته</FONT></B></DIV> <DIV><B><FONT color=#6600cc>اولا حجابتون را درست کنین</FONT></B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#ff0000>(داد و بیداد کرد که خب تو چشمات را درویش کن...)</FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>بعد گفتم:</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#6600cc><B>ثانیا لطفا وقتی دنده عقب میگیرین یه خورده دقت کنین و پشت سرتون را هم &nbsp;را نگاه کنید</B></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#ff6600>(خیلی آروم و یواش گفت چشم)</FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#6600cc><B>گفتم:</B></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#6600cc><B>حالا شد</B></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#6600cc><B>بارک الله</B></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>راستیاتش خودم هم جا خوردم چطور انقدر آروم گفت چشم</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>حضرت مادر میخندیدن که نه به اون داد و بیداد اولش و نه به این چشم آخرش</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><B>ولی من بغضم گرفته بود...</B></DIV> <DIV><B>دلم سوخت....</B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 181px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.taktarin.ir/Khordad91/23/misterbin-1.jpg" width=466 height=216></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>این هم لینک صحبت های <STRONG><FONT color=#ff6600>حاج آقا</FONT></STRONG> درباره امر به معروف و نهی از منکر<A title="" href="http://hayauni.ir/wp/?p=1977" target="">(+)</A><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><B><FONT size=1>رشحات:</FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><B><FONT size=1>----------------------</FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>جدی جدی</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>امر به معروف کنیم</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>میشه</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>قبول دارم</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>سخته ولی میشه</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>ترس داره</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>ولی میشه</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>ماها خجالتی هستیم</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>ولی میشه</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#009900 size=1>....</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> text/html 2012-08-16T12:23:14+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین دغدغه های فرهنگی 2 http://sam1368.mihanblog.com/post/67 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بسم الله</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این مجموعه مطالب بازنشر شده فضای&nbsp;</font><a href="https://plus.google.com/u/0/102259439100626593878/posts" target="" title="">پلاس +</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;است</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><font color="#cc0000">نگاه حضرت آقا به غربشناسی</font></b></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">1.نگاه معقول به غرب</span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: right;">2.الگو گیری از عناصر قابل استفاده غرب</div></span><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: right;">3. عناصر قابل توجه در غرب</div></span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><i style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">نظم</i></div><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><i>خستگی ناپذیری</i></div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><i>پرکاری</i></div></span><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">امروز در فرهنگ غرب ، انصافا عناصری وجود دارد که برای ما حیاتی است،&nbsp;</span><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">ما باید آنها را یاد بگیریم</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">چیزهای خوب زیاد دارند.</span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">اگر این چیزهای خوب نبود، غرب با این همه فسادی که دارد به اینجا نمی رسید.</span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">غرب با این فسادهایی که دارد، باید اصلا مضمحل می شد و مثل دود به هوا می رفت.</span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">اما علت اینکه دود نشدند و به هوا نرفتند چیست؟</span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">چند عنصر واقعا حسابی در کار اینها بوده است.</span><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">از جمله اینکه آدم های منظمی هستند، آدم های پرکاری هستند و در تلاشها یشان خستگی ناپذیرند</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><i style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">اینها عناصر مثبت و مطلوب فرهنگ آنهاست</i><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><s style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">اینها را البته باید گرفت و استفاده کرد</s><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">(دغدغه های فرهنگی،صفحه 42)</span></font> </div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-e44PrhlF4oE/T9SkAOugkBI/AAAAAAAAAug/DXaFCb6nWIo/w497-h373/54670.jpg" alt=""></div> text/html 2012-06-29T00:33:49+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین دغدغه های فرهنگی 1 http://sam1368.mihanblog.com/post/66 <span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">بسم الله</span><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><font color="#ff6600"><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">نکات احصا شده از کتاب دغدغه های فرهنگی</b><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">:</span><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "></font><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">1.ضرورت دغدغه مندی</b><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">2.توجه به ابعاد معنوی و استمداد از حضرت حق</b><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">3.عدم اظهار عمومی بعضی دغدغه ها</b><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">4.توجه ویژه خواص به مباحث فرهنگی</b><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><br><br><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-e44PrhlF4oE/T9SkAOugkBI/AAAAAAAAAug/DXaFCb6nWIo/w497-h373/54670.jpg" alt=""></div><br><br><br style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">و اما در&nbsp;</span><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">عرصه فرهنگی</b><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; ">&nbsp;&nbsp;بنده به معنای واقعی کلمه ، احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم.این دغدغه از آن دغدغه هائی است که آدمی بخاطر آن</span></div><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><b>گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند</b>&nbsp;من چنین دغدغه ای دارم.</div></b><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;">البته درسخنرانی ها ، از این دغدغه با مردم نخواهم گفت،&nbsp;<b>اما نمی شود که به شما نگویم</b></div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: left;">(دغدغه های فرهنگی ص: 18)</div></span><div><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></div><div><a href="https://plus.google.com/u/0/102259439100626593878/posts/GPjUT89LiFz" target="" title="">++پلاس</a></div> text/html 2012-06-24T02:02:56+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین دغدغه های فرهنگی 0 http://sam1368.mihanblog.com/post/65 بسم الله<div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#ff0000"><b style="line-height: 18px; ">یه پیشنهاد خوشمزه</b><br style="line-height: 18px; "></font><span style="line-height: 18px; ">میدونم خیلی از دوستان مطالعه کردند</span><br style="line-height: 18px; "><span style="line-height: 18px; ">ولی توصیه میکنم حتما به بقیه دوستان معرفی کنید</span><br style="line-height: 18px; "><span style="line-height: 18px; ">وخودتون دوباره مطالعه کنید</span></font><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">ویژگی کارفرهنگی از منظر حضرت آقا:</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">1.سعه صدر</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">2. اهتمام</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">3. دل سوزی عمیق</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><b style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">4.همراه با خبرگی و کارشناسی</b><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">(ر.ک 12/10/68)</span> </font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; ">(دغدغه های فرهنگی ص 21)</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-e44PrhlF4oE/T9SkAOugkBI/AAAAAAAAAug/DXaFCb6nWIo/w497-h373/54670.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><br></span></font></div><div><br></div><div style="text-align: left;"><b>رشحات:</b></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><font size="1">یه گروه مباحثه راه انداختیم با محوریت کتاب <font color="#3333ff"><b>دغدغه های فرهنگی</b>&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">خیلی خوبه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">حیفه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">حداقل یک بار مطالعه کنید</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">این مجموعه پست های دغدغه های فرهنگی برای پلاس نوشته شده بود</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">به حسب امر <b><font color="#ff6600">حضرت حمید آقا&nbsp;</font></b><a href="http://pavaraqi.ir/" target="" title="">(+)</a></font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">توی وبلاگ هم قرار میدهم</font></div><div style="text-align: left;"><a href="https://plus.google.com/u/0/102259439100626593878/posts/DGfu6Huc2UU" target="" title=""><font size="1">لینک پلاس++</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2012-05-10T05:03:09+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین ولادت حضرت مادر http://sam1368.mihanblog.com/post/64 بسم الله<div><br></div><div>بنا داشتم در ایام فاطمیه بنویسم</div><div>ولی انگار روزی ایام ولادت حضرت مادر بود</div><div><br></div><div>دیشب <font color="#3333ff">محمد آقا شمس</font> پیامک زد که:</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>در نجف باش زائر <font color="#009900">زهرا</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>عاشقان در مزار یکدگرند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 436px; height: 327px;" src="http://sam1368.persiangig.com/image/haram/harame-mola.JPG" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><b>رشحات:</b></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;">1. قرار به روضه خواندن نیست</div><div style="text-align: left;">ولی همیشه فکر میکردم که این نوشته سر در حرم را&nbsp;</div><div style="text-align: left;">از جمله حضرت مادر گرفتن</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">2. همیشه وقتی دم <font color="#009900">اذان</font> تو حرم نشسته این</div><div style="text-align: left;">یه صدای اذان خاصی میاد که با همه اذان ها فرق داره</div><div style="text-align: left;">صدای طرف خوب هم نیست ها</div><div style="text-align: left;">ولی دلت می بره</div><div style="text-align: left;">(این صدای اذان میذارم&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://sam1368.persiangig.com/audio/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%AC%D9%81.mp3" target="" title="">اینجا</a>)</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">3. راستی شب جمعه است و باز....</div><div style="text-align: left;"><b><font color="#cc6600">یا قتیل العبرات</font></b></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">4. انشالله بزودی با هم بریم</div><div style="text-align: left;">هدیه به پیشگاه حضرت مادر 3 صلوات</div> text/html 2012-05-04T12:28:57+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین رابطه مشروب و تولیدملی http://sam1368.mihanblog.com/post/63 بسم الله<div><br></div><div><br></div><div>گفت: &nbsp;به خاطر اینکه امسال گفتن سال <b><font color="#006600">تولیدملی</font></b> تصمیم گرفتم <font color="#993300">مشروب خارجی نخورم</font> نه ویسکی نه ودکا و نه ...</div><div><br></div><div>گفتم :خب حالا دقیقا چیکار میکنی؟؟</div><div><br></div><div>گفت : .... &nbsp;(شروع کرد به توضیح دادن که اینجوری و اون جوری <b><font color="#cc6600">خودمون درست میکنیم</font></b>)</div><div><br></div><div><br></div><div>تو دلم گفتم : به اگر اندازه همین بابا به حرفهای <b>آقا </b>عمل میکردیم --- یکفی</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://www.duelfa.com/wp-content/uploads/2012/04/made-in-iran.jpg"> </div><div><br></div><div><br></div><div><span style="line-height: 27px; text-align: justify; "><b>آقا</b>:<font size="1">اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ریزىِ درست بتواند مشكل تولید داخلى را حل كند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پیدا خواهد كرد. بنابراین مسئله‌ى تولید ملى، مسئله‌ى مهمى است.&nbsp;</font></span><font size="1"></font><a href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=19338" target="" title="">(+)</a></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><b>رشحات:</b></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><font size="1">1. گیر ندین من هم میدونم شرابخواری بده و ...</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">ولی خدایی افق دیده نگاه کنید</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">ولایت پذیری تا کجا</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">2. این یه جوری مینیمال ن از یه خاطره ای بود که حضرت فرهاد تعریف کرد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">3. چند وقتیه به یه تئوری رسیدم در مورد اینکه</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">"انقلاب لات میخواهد"</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">اگر وقت بشه در موردش می نویسم</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">این کارها از جنس همین لات بازیهاست</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">بماند برای بعد</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">یاعلی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">دعا</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2012-05-03T05:02:20+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین و باز شب جمعه ای دیگر و حسرت حریم شما http://sam1368.mihanblog.com/post/62 بسم الله<div><br></div><div>از صبح پنجشنبه &nbsp;راه میفتن که به زیارت <font color="#3333ff">شب جمعه</font> برسند</div><div><br></div><div>چند و قت پیش یکی از بچه ها دم غروب پیامک زد که:</div><div><br></div><div><b>حرم داره یواش یواش &nbsp;شلوغ میشه</b></div><div><br></div><div>دور حریمت غوغاست</div><div>جای من امشب خالیست</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">ءَاَدْخُلُ یا مَوْلاىَ یا</span><span style="line-height: 150%; " lang="AR-SA"><font color="#cc0000"> اَبا عَبْدِاللَّهِ </font></span><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">ءَاَدْخُلُ یا</span></b><span dir="ltr"></span><b><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></b><b><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">مَوْلاىَ یَا بْنَ&nbsp;</span></b></font><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">رَسُولِ اللَّهِ</font></span></b></p> <p style="text-align: center;line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْواحِدِ الاْحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ </span></b></font></p><p style="text-align: center;line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">الَّذى هَدانى</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 150%; "></span><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></b><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA">لِوِلایَتِكَ</span></b></font></p> <p style="text-align: center;line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal"><b style="line-height: 150%; "><span style="line-height: 150%; color: rgb(0, 102, 0); " lang="AR-SA"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">وَخَصَّنى بِزِیارَتِكَ وَسَهَّلَ لى قَصْدَكَ</font></span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://sam1368.persiangig.com/image/haram/bab-gheble.JPG" alt="باب القبله"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: left;"><b><font size="1">رشحات:</font></b></div><div style="text-align: left;"><font size="1">انشالله بطلبند به زودی زود با رفقا</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">البت که بعضی از رفقا امشب حرم هستند خدا کنه دعامون کنند</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">یاعلی</font></div><div style="text-align: left;"><font size="1">دعا</font></div><div><br></div> text/html 2012-04-16T04:33:37+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین من و موتور و بارون http://sam1368.mihanblog.com/post/61 بسم الله<div><br></div><div>کلا عشق موتوریم</div><div>ولی به دلایلی بی توفیقیم</div><div><br></div><div>دیروز که بارون میومد باید میرفتیم جبهه</div><div><br></div><div>حس دغدغه مون زد بالا با <b>حضرت فرهاد</b> راه افتادیم</div><div><br></div><div>البت دوستان تمامی راههای منصرف کردن ما را طی کردند</div><div><br></div><div>ولی به وقول یکی از حضرات "نرود میخ آهنین در سنگ"</div><div><br></div><div>هنوز از سرپایینی جلوی دفتر حاج اقا پایین نیومده بودیم که زمزمه های پشیمانی بلند شد</div><div><br></div><div>گفتیم بریم از اتوبان کردستان بریم که یحتمل خلوت تره</div><div>فقط همین بگم که یه جمعیتی بیست تایی زده بودند کنار زیر پل آتیش روشن کرده بودن</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/01/27/1391012716515534_PhotoL.jpg" alt="بارش باران بهاری و آب گرفتگی در تهران"> </div><div><br></div><div>کلا نوع بازخورد مردم نسبت به این بارون شدید خیلی جالب بود</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b>یه ماشین شاسی بلند رد شد یه دفعه یکی از دوستان موتوری داد زد: ... هرچی سرمایه داره</b></div><div><br></div><div>جالب بود</div><div>برام</div><div>همین غافلگیر شدن شهرداری و دوستان&nbsp;</div><div><br></div><div>روی پل مدیریت رسما گیر کرده بودیم</div><div>موتور بی خیال شدیم جون خودمون نجات دادیم</div><div>حالا فرهاد گریه می کرد&nbsp;</div><div>ما هم میخندیدیم</div><div>اوضاعی بود</div><div><br></div><div>چند تا اتفاق باحال بود</div><div>یه بنده ی خوب خدا</div><div style="text-align: center;"><font color="#009900">هی با وانتش میرفت اون ور رودخانه مدیریت مردم را می آورد این ور رودخانه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div>چند تا لینک عکس در مورد بارون دیروز&nbsp;<a href="http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13910127001200" target="" title="">(+)</a>&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/238297/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1" target="" title="">(+)</a>&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.irna.ir/Display.aspx?NID=080079603" target="" title="">(+)</a></div><div><br></div><div style="text-align: left;">بعضی وقتها با نعمت هات چنان غافلگیرمون میکنی که...</div> text/html 2012-03-05T08:48:20+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین پیک یا مسئول IT ؟؟ !! http://sam1368.mihanblog.com/post/60 بسم الله <DIV>خیلی خیلی وقت بود دلم میخواست یه موضوع باز کنم در مورد گپ و گفتهایی که با موتوری ها میزنم</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>اصل قضیه اینه که به خاطر عدم اجازه حضرت مادر برای خرید موتور مجبورم بیشتر اوقات از بروبچ پیک خواهش کنم که با هم یه مسیری را بریم</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>آخه جبهه تو طرحه من هم تنبل تر از اینم که با مترو بیام</DIV> <DIV>یا دیر شده و باید به سرعت برسم</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>یا داریم میریم جلسه حاج آقا و اگر با موتور نریم به اول سخنرانی نمیرسیم</DIV> <DIV>یا هزار تا دلیل با خود و بی خود دیگه</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>وقتی هم که سوار میشم</DIV> <DIV>اگر حال داشته باشم شروع میکنم به کل کل اگر هم که نه هدفون میذارم تو گوشم تا برسیم به مقصد</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#ff0000><STRONG>قصه امروز</STRONG></FONT></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>امروز هوا خیلی سرد بود ولی دلم میخواست زودتر برسم</DIV> <DIV>گوشه خیابون ستارخان ایستاده بودم&nbsp;</DIV> <DIV>هیشکی پیدا نمیشد</DIV> <DIV>تا اینکه یه موتور پیدا شد &nbsp;از این طرح ویو ها</DIV> <DIV>بچهه های موتور سوار میدونن که به طور کلی کمتر پیدا میشه کسی که با این موتورها مسافر سوار کنه</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>وقتی سوار شدم شروع کردیم به صحبت کردن</DIV> <DIV>دم میدان توحید پرسید</DIV> <DIV>دانشجویی گفتم بله</DIV> <DIV>گفت: چه رشته ای ؟</DIV> <DIV>شروع کردم توضیح دادن</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>گفت: من هم از علم صنعت مدرک کامپیوتر گرفتم</DIV> <DIV>الان هم یه چند روزی که با رییسن دعوام شده وهی زن میزنه که برگرد</DIV> <DIV>ولی محل نمیذارم</DIV> <DIV>واسه تنوع هم که شده مسافر کشی میکنم</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>شروع کرد توضیح دادن که تا حالا <STRONG>سه تا اختراع ثبت شده دارم</STRONG></DIV> <DIV>و قدیم قدیما قبل از اینکه سیستم اندروید بیاد تو کشور برای تفریح روی اون کار میکردم</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>خلاصه ما همینجوری گریخیده بودیم که رسیدیم سر کوچه جبهه</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>برام جالب بود</DIV> <DIV><FONT color=#ff6600>میگفت لازمه هرازگاهی یه حالی به نفست بدی که خیلی خوش بهش نگذره</FONT></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>عجیب کلاسی بود</DIV> <DIV>اندازه 16 هفته آموزشی مطلب داشت</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>باید یاد بگیرم همین جوری از رئی ظاهر افراد قضات نکنم</DIV> <DIV>شاید به قول شعرا:</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>جهانی است بنشسته در گوشه ای</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbqS5XW87eogEfgNQmjUPLQhHNO0v4q0aVrzkE8tg8SrEp6O3WxGzHfalj" width=211 height=239></DIV> text/html 2012-02-08T10:48:21+01:00 sam1368.mihanblog.com هانی الحسین تقلایی برای تغییر http://sam1368.mihanblog.com/post/59 <font class="Apple-style-span" face="'P Mitra'" size="6"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px; line-height: 24px;"><b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">یادداشتی بر فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تقلایی برای تغییر<o:p></o:p></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">بی تردید فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" را می توانیم آیینه تمام نمای واقعیت موجود بخش کثیری از خانواده های ایرانی بدانیم.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">هرچند شاید به مذاق بسیاری خوش نیاید که اذعان کنیم، دوره ی ما عصر افول و اضمحلال بنیان های خانواده است و این واقعیتی غیر قابل انکار است که برای این مساله علل و عوامل متعددی را می توانیم نام ببریم.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">" زندگی خصوصی آقا و خانم میم" دقیقا به یکی از مهمترین و اصلی ترین علل این تزلزل پرداخته است.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">شک، تردید و عدم اعتماد متقابل در خانواده را می بایست آفتی دانست که ریشه های اصلی این نهاد اجتماعی را می خورد و آن را به ورطه نابودی می کشاند.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">فیلم روایت خانواده ای است که تمامی نمادهای یک زندگی مدرن را دارا می باشند، زندگی در هتل، عدم روابط فامیلی ، زندگی شغل محور، استرس و اضطراب و... تمامی این نمادها بیان کنده سبک زندگی است که با روحیات یک خانواده ایرانی در تعارض است.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">محسن و آوا به همراه پسر کوچک خود به منظور تصدی پست شغلی مهمی به تهران سفر می کنند و در هتلی اقامت می کنند. محسن فردی با روابط اجتماعی بالا و موقعیت شغلی مناسب است که با همسرش آوا اختلاف دارد و مبنای این اختلافات همان شک و عدم اعتماد است.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">اما نکته ی حساسی را که روح اله حجازی در این فیلم &nbsp;هدف قرار داده است ، همان دعوای همیشگی سنت و مدرنیته است.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;</span></font></span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">محسن با وجود گرایش به فضای مدرن نتوانسته است که خود را به طور کامل با آن تطبیق دهد و هنوز ریشه های فکر سنتی را دارد به تعبیر دیگر این دوگانگی در شخصیت چنین افرادی موجب بروز رفتارهای متناقض می شود.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">بدون شک وقتی فردی می خواهد زندگی مدرنی داشته باشد می بایست الزمات و تبعات آن را هم بپذیرد به گونه ای که عدم تعصب و غیرت یکی از ملزومات این سبک زندگی است.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">حمید فرخ نژاد در نقش محسن دقیقا نمونه یک فردی است که دچار اینچنین دوگانگی شده است که هم تمایل به شرکت همسرش در جلسات کاری دارد و هم تحمل نگاههای دیگران بر همسرش را ندارد. <o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">به عنوان نمونه هم نمی تواند از شرکت همسرش در جلسه ای کاری جلوگیری کند و هم برای اینکه با چه لباسی در این جلسه شرکت کند با مشکل روبرو شده است و یا در صحنه ای دیگر نمی تواند تنهایی آوا با دکتر گوهریان را بپذیرد به همین خاطر دست به تعقیب آنها می زند.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">خانواده ی مدرن زندگی شغل محور دارند از این باب تعاملات و روابط خود را هم در قالب کار تعریف می کنند. عدم تعلق به فامیل را می توان در دوری و بی تفاوتی آوا و محسن نسبت به خانواده هایشان مشاهده کرد.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">اما نکته ای را که می بایست به عنوان عامل بوجود آمدن تردیدها بدانیم ، سوء تفاهم است. به تعبیر دقیق تر وقتی محسن و آوا هیچ گونه تلاشی برای روشن کردن فضای مبهم زندگی خود نمی کنند.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">پایان دقیق و تامل برانگیز فیلم هم دقیقا همان واقعیتی است که برای چنین خانواده هایی رخ می دهد.جدایی و از هم پاشیدگی خانواده هایی که نتوانسته اند نسبت خود با سبک زندگی مدرن را مشخص کنند و به تعبیر دیگر هنوز تصمیم نهایی خویش را نگرفته اند.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">آنچه که در تمامی دیالوگ های حمید فرخ نژاد موج می زند تاکید بر تغییر است ، به تعبیر دیگر مهتاب کرامتی یا همان آوا برای بهتر شدن گریزی جز انتخاب نفی سنت و پذیرفتن مدرنیته ندارد ، انتخابی که حتی باعث تعجب از طرف فرزند وی می شود. <o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;</span></font></span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhASEBQQEBAPDxQQEA8PFA8PDw8PEA8QFBAVFBQQEhQXHCYeFxkjGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGA8PGCkcHBwsKSkpLCkpLCkpKSksKSksKSksKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpLCkpKSkpKSw1KSkpKTU1LP/AABEIAL4BCQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xAA8EAABBAAEAwYDBgQFBQAAAAABAAIDEQQSITEFBkETIlFhcYEHkaEUIzJCsfBScsHRFSQzYoI0Y5Ki8f/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACgRAQEAAgEEAgECBwAAAAAAAAABAhEhAxIxQRMyUSKhBBRCYYHB4f/aAAwDAQACEQMRAD8A8YXUm508PTIrUtJ+GbblLnhAQVqGGLnNUoNCUMBKNltCpIQrF+CrVClw4pA7ohAWuEZUzDxDqixwi0C5IWQhIrZ+GFWqyVutJiXYbihOUww6Wob90jIF6n8N22xeWBep/DE2xVh9jy+r0eKNWWBbqosbNFZYFi6o5amPHdWQ4s37z3WzezRZLi7PvEFCxM0SyM0KfENEsg0Wa2cez733V/Azuqlkb977rQYZuidEROJM+6d6L554x/1Mv87l9IYyHMwjxC+euceHmLFyAjRxzD3WWTTBWCkGTdKBomOKzrQ0pqVIkChdaRcEAaMWidihRupG+0K4SOSpvDoWk25RDCVIwmHJ8lAqaGNz91OmeLRDAGt03UdkWtnqhBCE2Bpu07FMI1GyYybSggLAPzUmzZSgYd9aJMVoEy1yC1tvACsZosrQR0VRG43ansxdiiiCypcEgLaKhS4fW0fDv1RZGJWicIb20FXSxm1amMkoj8ECEtr2ogvU/ha3uLzefBEFeifDzHxQR5ppGxtusztAtMPsrL6vWYmaKywbV5Vxj4ywxuyYWL7RRIL3EsYfAt6n6LOD4zcUc/uCBoF9xkJOlHckk/8AxdFzjn7LX0O8aLJcZH3iwPA/jZi2PDMdGJWnd0cbGSNFbgCgStPhebcLjTmgebGpjeAyQDxy3qPMJY0WWLqJuifI3RCixApK6fRIKaRn3qvINlTu/wBRW8btFWUELiJcrSfALwPnniQmxTgB+C234le7Yt1scPJfPnNsWXGSV1NrLLwvHyrms0UeRS4/wqK8LOtQ01PKSlIIAupcnAJg6MInZIbRqiWnAtJYQOij5vBXMuHv9+SqsZTTSykXRYIHPIUqbAOKicPx5BWlheHR3pdLaYcMb5ZjFad1RWNpWPEYDmKHDhdLKyq9AGwmucSpzokF8NBGz7YhEgLsqO3B2CUxrdaVzkrNDQ3upHaIQOiRJMiwwpB3R5AOig4cqxiqlKfaqx7g2upOwUQtc4gPNtaCRXkf03SYx+aUnzoegVm5oEWtaiuhNV/b9VrjivatliY0jUE0DpqA4617bIseEaASHairo9T080kOEzH3Wk4Vy8x1F2v9Eu+NJ07VdwvhLnU0USbdeZoonRrRZF1QJPlQu1Ow3Lk7HGRjJWOa62ubqWknNpWpAbp5n1WpwPKuHJALSfXor7D8oRNote9uoIpx+SqdTEXo5RC5X4zK+TsJyC+ra+g0mhZa8dHdffxWmlBpVTuAlsrTsdSHBoAc077dbo34hX7YDlGYUaBI86W88bcuU1dKhgOZWrLrf6KI+Onq4gh0VZXSIrccCI3Hy8F898xz58VIf9xb8l9KY3DDs3ehXzhzZAG4yUN/iv3Kxzu41wmkJjqCjSFGadEJ7VlWoNJtopQikCJ8abSeBSA55pJ2iQpaTDZjz/eiiO4CZn2qufjDidE/D8wyM2Swx55aWNBH8PJiMzXeyKeGyQM7xTeH/El7W5XMvzBQsXzF2++nWltlOP0pxwt8gyMvdBe1FDk2QLlq9B5dFDndopjnaKnxuKo0nE1Mw0gynVQXSd9QxiCuY/VXjNUsstxcNbpadmCtOAYDtGG1XcWwLopCK0VZYWTbLe7oEHVShKcvsoLSbUp7u4b8Fmqq9jbcOl6Kdi393TQbAdaUDDvtwHgbo9aGyNiJrNfv0Wno/abwptkeq2fChX0WK4ZiAx3eNBbfgczD+F7TewBFj5rKx1YWNXhQAQR1HyPgr6HKarTZUeGj7grTez4K14W41r4JxpVpxOjhxVDJIw31DC4B1IsjR01038et/VA4lQw8h6Btmtdtf6IfDZs8TTuMoo+Iqv6LpxvDz+rOUTEjvK1wrtFAxEfeVjhWaLTP0wjsU22H0XzbznFlxs381/RfTOIh7h9F81c6Sf56YeDq+ixy8NMfLPhyfaYUoKzamEpjk6RMSDmpxBTW7qU4ik4AA1LSHmTrQCpUiUJ7Xt1qTh5CEABPj0VY1WN5aDCPtqdJIoXDZNFLOFkdo1jjfgE+rN6sX1NeUN0pJpVeMiNrSDlzEM77mUPqqrFwEO1B9wspjZeWFu1TkKncM4eXvHgimIeCseGvyG6WuOPLO1a4bE9g4DxpWfGsOx8WbytZbieOBeKWhw2JD8Pr4Ut973GevFZoEJuKeOzd51+oXOFOI8yhzs7pHiFxuhCgcM1jpf6J8bCdUMM30Uzh7qcEelTyHHCy/vM5/wBrSAT79FfTcCfFFHMAY2ytztp2Y15+B/eqkw8BDyHtNFWHFZXthpziaFAHX9UStOxYck8YkmjdES55sNBO403TOJ8wYkYjsMLO682RrWxg2a2s77FM+FAHbuGnT9FqcZye5uJ7drWGyHC2iwQlJ7XecdH8sYvFytmhxDg4iORjwSQ+NxjJbmYaIWiwUjY4Ggkd1te43+toeKEWHw8uJfTTkBkfXef+UXW5o0F5LPz5OWltVZJvws3S3lcvUxekw8ebI+getLU4IW0FfPOE5hlY4OBvW16dy78RIiwZzRrW0Tqd3FYcRv8AHTARu9Cvlvm2bNjZ3f8AcI+Wi9T5w+Igy5YiHX57LxvGYgve57t3OJPuoys8LwDtKEwFPapaGyBCtEmQgpMqe1IESMJk6NgtH7MIEgXZj4qiNSgapCNUvVTpROqW1zdylaLRo0/hc9Fet8pthewEAXS8bwxor0/kbGtYwZtD5rr6XOOhnlJ0+Wwx+EadMqzvFeVont2F66qzxvMUZOUEJontOYc88uHqdbf1mmOHJlHqjv5V7tC1p2YtufKVaHDgNzaK5JGPyZPLRyZLmvfXwUyTgs8UZphoLQY34nYHD21rHYp4sVHTYwfN539gVl+LfF/ESAtiw+Hhaf4g6V3zJA+izuWGPhvh8l9KCRpsk6a9VEl4g3Ya14KFi8c+Rxc912SaGg9gtN8P4sJJKYcVGHiW22RqNNMrt2nzC5XbJvhRRy5tapSogLFJeN8N+zYmbD2XCKVzQ47uZu0n/iQo0cmoVbJtuC4gloHshc0Ymg2MficbvwCFwubJGD1NAeqTF4XtnanvWfUaKdOju/TpcfCoZcSXHZpFnovSpOJ1O+B9GnZmkbFpWM5R5aEWQ0T2jST3iNttAVpeLxg04aPYQK60dwneIeNiJ8RseG4Rsd/67gP+LO8frlXkoizErW/E3ivfw8IOrIXSEfzuqvkxYpmNaD1F+9LSTiOTO3uPZVkeC5mNDbCXDssk6G9bCqcfo4+qjOa5RZsuJnJJ13UJzU7OkLlEVJogCeEwFEAtNRszUJrFIeEwKVBgI0KQtSDROJElCZlSZ07OmDXt0BSO3CXyS5LHogGN3KLhQM2qCU5jkHtNBaJAtjwScHQeCxOFZequeC47JIAeui1wumPVm4tcfJlmu9itnwiYPYD5LD8Wdbg4dVH4hzU6LD9hGafIKc4bsYfDzP0Wnd2725+y5SSLbmXmiKKX7twke0/hadAfBxCzPGeecZiWdm+Ts49jHEMod/Mdz86VAEpCxudrox6WOLgElLmlK4KGptLUcjYbNM07U4a7Uen6LLla/keVrXd4gCr1/e6SsfI3xHYf8SlzNq2Ycg/xN7BgzfQ/JZljNfBbXm1zMZJE8OLXRR9k/QHO0OJYQb0PecPkrflPkLCYhpErJLBHeEjmmv0+ie4dxqh5fwcszD2UZkrrX6eJ9E3CcHeDmyZ23rRII8t16pgOXY8AGvDu4DXeoFp6DTdUQwcBkc9s5Jc976aCWgucSdghtNTwDwfBDut+zyhoObvSvLb9L2VhzC+PCn7SXBjcoDmj85aO7lb49FYcPxQvLqdKBLKBP9F5HztxiebEvE7HxGNxY2B+nZNA09Sbu+t6aUr1sup1OFdxPjEmJnkxEm7zo3oxgFNaPQKtfJqiaUhRsBcqcqfg5iNb2T5oGz6t7rh/4u/sobpL0GgH1RsFKc9D9hVuXip/uI3lXFEWI90knK+JH4mV5nZen8mcUbJAWOAc6I0D1LTt8k3jUkjwWMiPrQVXpTTH5bvVeSS4JzXZTWngu7Fy03DeBHEYwwvJbuT0Pon84crnByNAJLXDQnofBYdt1t0d83pliw9UIhbPg3Kfb4OWbZ7dWeeXce6xshU5Y2cnMpbZPTiUIvXOemgKVOJXaojWJ3ZpkQMNJM5RRKmkhIwwpcHDy7VBDgpMOPLUGk8Nwbi4tCHxOJ8btdKKl8E4kGyFx6oHHuJNkPT2Wm+E2JDMdnZZ6C1nppS5xcepT24ghpb4ghACm3accdHUlB6JGlc4JKc8JwSDUJYzoUwQx6rR8EwbSHFzsobQobuPgFno/wAQHmrjhZb2rc5IbeqKeLZYHhcbBbjZOoYP6notHwzEOBYGOLQHN7rDVi+p3VTw7BNkBIdTR4VqrzhzcoORtEfmcQSPMAKW6fzZi5IAwyP7SCRzSO794HiyI9NCDvfkVTyccc0NdDhmOD3NGpo95wbsPMhSubJHGOHtngxavJNNIeAAA7psSs6zirp7ijb2bQLa+u87Kc1jw2Cfs9cNS502jnER2Aaa0aWL3WY+J3BTJDHjxRLC3DzUNwb7OQ17t92qxwbXvAEjnPy1+K68PRaeHgzJcNNhH7TxFl/wu3a4ejgD7KpeUZTeL58leK0TW7eunsi4zCujc6N4pzHOY4eDmmiPmEImvbRW53PfQpHw3dF9SoYNmzsil5d5BKUN18Lsf/mix2oexzdfEag/Res9kzwC8P5ZxYw7myjWjmrxA0/utW74jOP4WfMroxyknLj62FuW47h9N407YDL/AGVr8VBG7DB2ltcCF5viOZZBijOCM2yi8Z5mnxAqR5Iu62Czuc1Y1nTy7sb+Gww3NsOFwTIhq4t1A3srzrEy5nucBQc4urws2mOJKUNWWWXdJG2OEx3fya1qI1iexiep0sjWpyYXpudABcU3OlcEylJjMFozoO7ajsK6WcnTonwRDKehSBqRoRmtRAa8aIKPLsgIoLacE1KEA5i4jU+a4arnFMCQt71+SmMCBE3oEdsZUqbnlPE/cZbtxdVXsPEq74xzPFgA3M10kkgsRt0ys2zuJ6E7ehVHyPwgElzzpW1172svzdxduIxkj2OzMaWxRnxYwVY8icx91UVcrItcRxjEcQla6UgRtLgyJujWDq51bnbUqT/j0cTXMhPaPb3c35B53+b9FiWykWASAdwCQD6jqu7QjUGk9F38abLAc34ntWhwY4A/hAygnoTva9Y4XPnia4CngW4A3ZXgvD8RbwTuK+XivWuWeOMY0EuH6JK2x3xT5dfFi/tLWkx4rv2PyzAASNI89He5WFl3I2o1Xh5L0z4i82MlEUbXBwZMJCKB1AIB+qyHN3HYsUYXtH3jIWxyOyhucgXrW5BJ180+70zuMUDWjr8k678ghkpEtlpL+1kaDwAHshOxDvEoSRG6NFtIlCckZA1PaE1LaYOzJpckXUgEXJ4alyoAL0Mor9kNSCEpEiUII4KQFHtHhPVVAbLso6l4jZREqHJwKalCQPrqmkri5ImFpwePM7zC3HCeARykBzddNui84ikLSC0kEbEaFafh3O08bC0NZmqhLRBB8SNijS5lPZnNXGXRyy4XDvLYmExOIIuVw0dZ/huxXks0xydiJC5xcSSSSSTuT4lDCaBbSgodpbT2QgkINg0VIPF5qrOVCJXWp2o58hJskn1TbXLkB1pQU1KgHLkiVAKutIuQRy5cEqZuATwEgCegODU7KkBT86ZANjsIUrKCnNYo3EBRA8rUqsQ0oSJUkutGw56IKLAdU4BcT+FREeXb96ICKHLlyUJAoSgJGJ7gmHNCPdNJ9kONqXEHYe6ogXLkpCQNKRntanOioWujYU511qq1wkApEpSLNZbS2mpUA5cm2lBTBy5IlQTkqRKEAoTwmhOCYOCckCVMFXJFyAsfsZIvehZIDqHdzb1WypcRJbiVdN4ixrSSwuNb5q/IG7bI03MsBNtZI2y3OMkdZQxoJbr0cC5vUZt+pxwuXPdHb/FYdDGY/Flvzvz/AI8yfttnIoXOcGtBc5xoNGpJ8k0haCPmGEPc4Me3M7MHAMzDSg7QgBw3Fe2XoV3MmGLy4wveCX6ODR3TqGXZoWf/AFGmuluNmgEWP0WiZzNhw4OMcr6cCcwZdd0Egkuo009Pz9QKdSy4kF7nNGhNiwAfUjpe6cKgP2QFLe4EbKKiiOC4LglSDm7ohQxuitVQCxhAkdZJRXOofRRynQcSn+CGE9qIQ+DeL12GqLxCdpd3AaURrqSyOV936dFrnYbgmp1pqxW5KkXIBVwXLkAtpU1KmCpwTUoQBoInPcGNFlxAAsCz6nQIrMI4sdJpTCGkEgOsmtB++vgaFh5yx7Xt3a4OHqDat8Bxod7OC0BhIETWanMDRzaAak6dQPVMKkFdmU88YssL42ZWFxoNFWQda2OpvXehqjt41HTWlj8sZjLCMtksBaA8eBFDexXnQAR/AJAQ1zmAkkaEkaC9+uiruzU+fjZdJnLaAcXBgc3K3/aDluv7Kv7Xy+qyx+Td7vHr9/8Aj0Ot/KXDD45e7+re/wAY/wC+5//Z"></span></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">نکته آخر را می بایست به حواشی پیرامون این فیلم اختصاص دهیم که مهمترین آن حضور ابراهیم حاتمی کیا به عنوان بازیگر در نقش دکتر گوهریان بود.<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">حاتمی کیا با بازی روان و نقش مناسبی که بر عهده گرفته بود توانست بازی خوب و قابل قبولی را ارائه دهد .<o:p></o:p></span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">در پایان باید بیان کرد نکته ای را که روح اله حجازی در قالب فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" بیان می کند ، معضلی است که همین امروز بسیاری از خانواده های ایرانی به چالش کشیده است و حل آن نیز در همان انتخاب نهایی است که باید توسط خانواده ها صورت گیرد.</span></font></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align:left"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">بهمن 1390</span></font></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;P Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></b></span></font>