تبلیغات
رشحات - شهیدگمنام
1389/04/11  02:27    ویرایش: 1389/04/11 02:34

بسم الله

به نام خدا
من می خواهم در آینده شهید بشوم. برای این که....

معلم که خنده اش گرفته بود، پرید وسط حرف مهدی و گفت: «ببین مهدی جان! موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهید چه کاره بشین. باید در مورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی. مثلاً، پدر خودت چه کارست؟

آقا اجازه! شهید شده...

هانی الحسین

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King