تبلیغات
رشحات - khomeini
1389/12/23  14:56    ویرایش: 1389/12/23 14:59

بسم الله

رفیق خمینی:


تا شرك و كفر هست، مبارزه هست وتا مبارزه هست، ما هستیم


 

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King