تبلیغات
رشحات - part 21
1389/09/7  09:36    ویرایش: - -
نوع مطلب: خدا گفت... ،

باسمه تعالی

امریكا از منظر رهبر جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم

هانی

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 

نحوه برخورد امریكا با سایر ملتها

مقام رهبری در این بخش از كتاب كه اختصاص داده شده به بررسی مواضع دولت امریكا در قبال دیگر كشورها بیان می كنند كه به صراحت اعلام می دارند كه جنایت و خیانتی كه این دولت مرتكب نشده باشد.

ایشان در جایی خوی استكباری را اینچنین تعریف می كنند كه دولت امریكا با خونسردی هرچه تمامتر بدون هیچ گونه مشكلی به حقوق ملتها تجاوز و آنها را تحقیر می كند و در مقابل تنها برگ برنده در مقابل این روحیه استكباری را تمسك و استعانت از اسلام می دانند.

همچنین در جای دیگری علت بوجود آمدن این خوی استكباری را نا آگاهی مردم و كم اری و یا اغفال طبقه روشنفكر و آگاه می دانند.

 

آمریكا و جهان اسلام

امریكا به مثابه پیشقراول و جلودار حمله به اسلام در تمام دنیا حركت می كند.وعلت اصلی این برخورد هم در نوآفرینی و بوجود آمدن نهضت ضد استكبار ستیزی است كه به طور ذاتی در اسلام وجود دارد.

رهبر ایران در بسیاری از سخنان خود آمركا را محكوم می كینند به اینكه بوسیله روشهای مختلف همچون اهانت به پیامبر اسلام و یا تحریم حجاب و بسیاری از موارد دیگر درصدد آسیب رساندن و ضربه زن به روحیه اسلامی است كه تا كنون موفق نبوده است.

ایشان مهمترین وو كارآمدترین حربه ی جهان استكباری را تبلیغات وسیع و كارآمد می دانند كه علیه اسلام و جمهوری اسلامی صورت می گیرد.

آنچه كه در مقابل این تحركات دشمن بوجود آمده است نهضت تجدید حیات اسلامی است و محركان اصلی این حركت جوانان پرشور و مسلمان در سراسر دنیا هستند.

بزرگترین موفقیت دشمن در این است كه حس ناامیدی ویاس در میان مسلمانان شكل بگیرد و رواج پیدا كند.

هممچنین ترس دولت امریكا از بوجود آمدن وحدت در میان دولتها و كشورهای اسلامی است زیرامیداند بواسطه ی این و حدت وی شكست خواهد خورد و از بین خواهد رفت.

مقم رهبری در جای دیگری از سخنان خود اشاره می كنند كه تمدن غرب به نقطه ی افول و سقوط خود نزدیك می شودو امروزه پوچی و بی هویتی آن بیش از پیش برای جهانیان روشن گشته است و در مقابل آنچه كه جهانیان منتظر و تشنه آن هستند توحید و عدالت است كه شعارهای اصلی و اصیل اسلامی است.

بنیادگرایی به معنایواقعی كلمه دارای ارزشو بار منفی نیست بلكه آنچه كه به عنوان پایبندی به اصول و ارزشها تلقی گردد بنیادگرایی است.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان فلسفه وجودی ما را معطوف به دفاع از اسلامی می دانند و عنصر هویت بخش به جامعه ما را در گرو این دفاع معنا می كنند.

ایشان در ترسیم دورنمای جهان اسلام اشاره می كنند كه آینده متعلق و از آن آینده اسلامی است.

 

آمریكا و ایران

مقام معظم رهبری اشاره می كنند كه دشمن امریكا با ملت ایران خصومتی پایان ناپذیر و ادامه دار است بدین معنا كه چون ملت ایران منافع دولت امریكا را به چالش كشیده و قدرت این دولت را به سخر گرفته پس این دشمنی را تا نابودی ایران ادامه می دهند.

ایشان در تعیین راهبردهایی برای جمهوری اسلامی مشخص میكنند كه ملت و دولت ما با آمریكا كنار نمی آیند و در مقابل هم بیان می كنند كه دشمن هم دست از این دشمنی بر نمی دارند.

مقام رهبری در تبیین فضای بین المللی هم اشاره می كنند كه دولت آمركا نسبت به حقوق بین الملل و قوانین جهانی بی توجه و بی مسئولیت است.

امریكا امروز از جمهوری اسلامی می ترسد به این معنی كه سخن حق  جمهوریاسلامی و این پیام بیداری بخشی عامل ترس و وحشت ر‍ژیم امریكا از ماست.

حضرت آقا اشاره می كنند كه با مذاكره با آمریكا مخالف هستند و هیچ دولتی هم حق مذاكره بدون هماهنگی و اجاز از ایشان را ندارند و اشاره  می كنند كه عدم مذاره سیاست قطعی نظام در این موضوع است.

ایشان ادبیات امریكا را ادبیات تك قطبی می دانند و درمقابل حركت ما را در راستای خروج از این وضعیت می دانند كه در نهایت به معارضه می انجامد.

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King