تبلیغات
رشحات - !oil = problem?
1389/07/19  10:50    ویرایش: 1389/07/19 10:57

بسم الله

 

The Government is Oil

and

The Oil is Government

 

 

رشحات:

رضاامیرخانی شاهکار می نویسد

اگرشد درباره نفحات نفت می نویسم

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King