تبلیغات
رشحات - سلام
1389/07/13  11:04    ویرایش: 1389/07/14 16:12

بسم الله

یک استادی داشتم می گفت وقتی دستت جلوی صورتت باشه فقط دستت را می بینی

ولی همین که از جلوی صوررت برش داری

تازه همه ی دنیا معلوم میشه

دنیا سلام

 

 

رشحات:

فکر کنم ترم خوبی باشه

با اساتیدی مثل

دکتر جوادی یگانه

دکتر آشنا

دکتر ایزدی

دکتر نادرجعفری

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King